Opis Technologiczny

W Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych można będzie wyszczególnić następujące moduły:


  • halę segregacji z nowoczesną, zmechanizowaną sortownią odpadów zmieszanych wraz z linią do odzysku komponentów do paliwa i linią produkcji paliwa RDF,
  • halę fermentacji frakcji organicznej,
  • halę stabilizacji tlenowej i dokompostowania,
  • zespół agregatów kogeneracyjnych,
  • linię odzysku odpadów budowlanych,
  • punkt odbioru odpadów niebezpiecznych.

Planowana zdolność przeróbcza zakładu winna wynosić ok. 300 Mg/dobę. Zrealizowanie Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w przedstawionym kształcie pozwoli zmniejszyć strumień odpadów trafiających na składowisko, a co za tym idzie wydłużyć jego żywotność.
Zakład przyjmować będzie zmieszane odpady komunalne z różnych źródeł, które poddane zostaną segregacji dopiero w procesie kompleksowej utylizacji. Takie rozwiązanie pozwali na zmniejszanie wysokich kosztów prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, która nie daje wystarczających efektów. Surowce wtórne – szkło, papier, plastik, drewno, złom, tekstylia itp. kierowane będą do ponownego przetworzenia w przemyśle. W odpowiednio dobranych procesach recyklingowych przywraca się im pierwotne cechy. Część wysortowanych odpadów mających właściwości energetyczne będzie kierowana na linę do produkcji paliwa modyfikowanego RDF.
Z wydzielonej frakcji organicznej poddanej procesom fermentacji wytworzony zostanie biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Proces biologiczny zastosowany w technologii beztlenowej suchej fermentacji jest wielokrotnie szybszy i efektywniejszy od powszechnie stosowanych dotychczas metod kompostowania tlenowego na pryzmach. Dzięki zastosowaniu tego typu procesu (zamknięte komory, hale) ograniczone zostanie do minimum zanieczyszczanie odorami powietrza. Uzyskana energia wykorzystana zostanie na potrzeby zakładu, którego koszty eksploatacji są przynajmniej o 50-60% niższe od funkcjonujących w Europie spalarni.
Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych składał będzie się między innymi: z zmechanizowanego ciągu linii technologicznych wyposażonych w sita obrotowe, separatory optoelektroniczne, separatory elektro-magnetyczne do metali żelaznych i nieżelaznych, separatory balistyczne, separatory powietrzne. Ponadto będą również zainstalowane takie urządzenia jak; rozdrabniarka, rozrywarka worków, rozdrabniacz do paliwa RDF, rozdrabniacz z przesiewaczem do gruzu budowlanego, przesiewacz do kompostu, ładowarki oraz pojazdy nośniki kontenerów. Hale będą posiadać nowoczesne urządzenia odciągowe i wentylacyjne wraz z instalacją do oczyszczania powietrza z odorów, wyposażoną w biofiltr. W ramach tego przedsięwzięcia inwestycyjnego zostanie również wybudowana cała konieczna infrastruktura, niezbędna do zapewnienia eksploatacji i funkcjonowania całego zakładu.