MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach jest nowoczesnym, spełniającym najwyższe wymagania Klientów przedsiębiorstwem, wykonującym kompleksowe usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych, selektywnej zbiórce odpadów oraz zagospodarowaniu odpadów. Spółka specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu wysypiskowego OZE, wytwarzaniu paliw alternatywnych RDF, produkcji wysokiej jakości środka do polepszania gleb oraz świadczy usługi w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej.

Master zapewnia swoim Klientom kompleksowość świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami i obrotu surowcami wtórnymi, polegającą na zagospodarowaniu wytwarzanych odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach jest przedsiębiorstwem kompleksowo obsługującym osiem gmin województwa śląskiego w zakresie gospodarki odpadami, a mianowicie: Tychy, Bieruń, Lędziny, Kobiór, Wyry, Bojszowy, Imielin oraz Chełm Śląski.

W styczniu 1998 roku gminy: Tychy, Bieruń, Bojszowy, Kobiór, Lędziny, Wyry w celu wspólnej realizacji gospodarki odpadami utworzyły Spółkę “MASTER”. Wcześniej w 1994 roku w efekcie wspólnej akcji inwestycyjnej gminy te wybudowały Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach spełniające wymagania z zakresu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Inwestycja ta uzyskała prestiżową wojewódzką nagrodę w dziedzinie ochrony środowiska w 1996r.

Spółka powołana została w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.Nr 236poz. 2008 TJ.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r.Nr.39poz.251 TJ) związanych z gospodarką odpadami.

W lutym 2004 roku do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami “MASTER” przystąpiły kolejne dwie gminy tj. Imielin i Chełm Śląski. Tym samym Spółka “MASTER” stała się przedsiębiorstwem o charakterze regionalnym.

Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi będące zadaniem własnym gmin realizowane są przez Spółkę w ośmiu gminach.

Od roku 2007r. Spółka jest również wytwórcą energii elektrycznej i cieplnej tzw. zielonej z odnawialnych źródeł energii, tym samym do funkcjonującej nazwy Spółki dodano „i Energetyki Odnawialnej”, a w roku 2014 dokonano skrócenia nazwy Spółki na MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. – w tej formie funkcjonuje do dziś.  

W listopadzie 2014 roku, zakończono budowę i oddano do eksploatacji Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Zakład uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych, z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz preferencyjną pożyczkę ze środków NFOŚ i GW. W zakładzie zastosowano najnowsze dostępne technologie stosowane w Europie i na świecie, przez co jest to jedna z najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowanych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Zakład wraz ze składowiskiem stanowią integralną część systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Regionie III woj. śląskiego.

Ogromną zaletą zakładu odzysku odpadów w Tychach jest skuteczna ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem i ochrona zasobów naturalnych przed nadmierną eksploatacją, dzięki ponownemu wykorzystaniu surowców wtórnych w ramach recyklingu.

Istotnym atutem budowy i eksploatacji zakładu jest uzyskanie efektu ekologicznego poprzez stworzenie możliwości znacznego ograniczenia strumienia odpadów do składowania. Dzięki inwestycji korzystające z niej gminy, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy mogą zagospodarować odpady zgodnie z obowiązującymi normami.

Więcej o MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. na stronie spółki – zapraszamy, oraz w Monografii Naukowej MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. wydanej z okazji 20-lecia Spółki – pobierz.