Prof. dr hab. Marek Szczepański

Socjolog, profesor zwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Opolskiego. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (1978). Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 1995 roku. Awanse naukowe uzyskał w ramach specjalności socjologia, socjologia zmiany i rozwoju, miasta i regionu oraz socjologii edukacji. Główne nurty zainteresowania w pracy naukowo-badawczej to teorie socjologiczne, socjologia zmiany i rozwoju, socjologia oraz antropologia miasta i regionu, socjologia mniejszości etnicznych, socjologia edukacji, socjologia konfliktu społecznego i etnicznego.
Członek wielu Instytucji Naukowych, jak: Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów – wiceprzewodniczący Sekcji I Nauki Humanistyczne i Społeczne; Członek Korespondent Polskiej Akademii Nauk; Członek Prezydium – od 2016 roku wiceprzewodniczący – Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk; Przewodniczący Rady Programowej XV Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Szczecin 2013). Członek wielu Rad Naukowych Czasopism takich jak Studia Socjologiczne, Forum Socjologiczne czy Rocznik Nauk Społecznych. Stały recenzent w Studiach Socjologicznych i Hereditas Monasteriorum.
Autor bądź współautor ponad 350 publikacji ogłoszonych w kraju i zagranicą. Publikacje w USA, Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii, Republice Federalnej Niemiec, Ukrainie, Federacji Rosyjskiej, w Czechach i na Słowacji.

Autor bądź redaktor naukowy m.in. kilku podręczników akademickich: Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych (współredaktor Anna Śliz, Opole 2014); Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wykłady z socjologii, tom 4 (współautor Bohdan Jałowiecki, Warszawa 2010); Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Wydanie drugie zmienione i poszerzone (współautorzy Bohdan Jałowiecki, Grzegorz Gorzelak, Tychy 2007); Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych (współautor Kazimierz Krzysztofek, Katowice 2005).

Uczestnik wielu konferencji naukowych i seminariów o statusie międzynarodowym i zagranicznym. Promotor ponad 30 rozpraw doktorskich. Recenzent wielu habilitacji i wniosków o tytuł naukowy profesora. Miłośnik zwierząt i poezji.