Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA, prof. zwycz., członek korespondent PAN jest uznanym specjalistą z zakresu dyscypliny Inżynieria Środowiska, z liczącym się dorobkiem o zasięgu międzynarodowym. W latach 2001-2012 dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.  Od 2001 r. pełni funkcję kierownika Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi w Uniwersytecie Opolskim.

 

 


GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 

 • technologie, zasady i wymogi związane z przyrodniczym zagospodarowaniem odpadów mineralnych oraz organicznych, w tym głównie osadów ściekowych i kompostów z odpadów komunalnych (interakcja ze środowiskiem)
 • odzysk niekonwencjonalnych nośników energii, w tym ciepła odpadowego z procesów technologicznych oraz energii  wód geotermalnych
 •  procesy fizykochemiczne i biologiczne podgrzewanych gleb
 •  interakcja odpadów ze środowiskiem
 • dobór procesów unieszkodliwiania i odzysku odpadów, w oparciu o ich  fizyczne i chemiczne właściwości
 • sorpcja zanieczyszczeń organicznych na odpadowych sorbentach organicznych i mineralnych
 • przemiany związków chloroorganicznych w procesie tlenowego i beztlenowego rozkładu zanieczyszczonych odpadów organicznych
 • rekultywacja biologiczna składowisk odpadów, w tym głównie energetycznych i komunalnych.
 •  

  Dorobek:

 • 270 pozycji opublikowanych, w tym: 6 monografii (autorskie/współaut.), 4 redakcje mon. oraz 187 oryginalnych publ., w tym 50 w bazie JCR
 • jeden z podst. podręczników akademickich- książka Podstawy gospodarki odpadami – 7 wydań (z tego 6 w PWN – nakład ok.15 tys. egz.). Każde wydanie uaktualniane > 30% tekstu
 • Redaktor Naczelny (od 2004 r): 1/ser ii monografii Prace i Studia (wyd. IPIŚ PAN), 2/ Archives of Environmental Protection (wyd. IPIŚ PAN /KIŚ PAN- od 2008 r. w JCR, IF O,919-2015); – członek: 8 Komitetów Redakcyjnych czas. krajowych, w tym: 2. z bazy JCR; oraz 6. z listy B  
 • członek 6 Rad Naukowych, w tym:
 • 2 jednostek PAN (Przewodnicząca w IPIŚ PAN)
  2 Instytutów Badawczych-resortowych (Przewodnicząca w GIG)

  Rady Wydziału przyrodniczo-Technicznego UO w Opolu oraz Senatu UO

  Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego (1),

  Studium Doktoranckiego UO (1)

 • Przew. Kom. Inżynierii Środowiska PAN 2007-2015 (1996-2002-sekretarz,2003-2007 i 2016-2019-czł. Prezydium)
 • członek/przew.> 50 komitetów naukowych konf. krajowych/ międzynarodowych
 • uczestnik kilkudziesięciu konf., w tym z zapraszanymi referatami
 • udział w > 20 prac wdrożeniowych, w tym:
 •  – budowa i wdrożenie projektów pierwszych w Polsce technologii odzysku: 1/ ciepła wód zrzutowych (odpadowych) z energetyki oraz 2/energii wód geotermalnych dla potrzeb produkcji żywności. Zgłoszenie patentowe to P.392824

   – opracowanie koncepcji technologii wytwarzania nawozu organiczno – mineralnego z komunalnych osadów ściekowych stabilizowanych popiołem lotnym z węgla brunatnego i kamiennego.

   

  INNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, w tym m.in.

  Komisje:

 • Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami O/PAN Katowice  od 1997 do nadal – członek
 • Wojewódzka (woj. Śląskie) Komisja ds. Ocen oddziaływania na środowisko – członek od 2003  do nadal
 • Komisja egzaminacyjna ds. przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami  przy Wojewodzie/Marszałku  Opolskim  od 2002 r. – do nadal przewodnicząca
 • Ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej  od 2006 r.
 • Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej  od 2009 r.
 • Komitet Konsultacyjny projektu LIFE COGENERATION PL  realizowanego dla potrzeb gospodarki odpadami regionu (i nie tylko) ; współfinansowany ze  środków UE, NFOŚ i GW.
 •