Mgr inż. Zbigniew Gieleciak

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wielu kierunków studiów podyplomowych, w tym w zakresie prawa patentowego na Uniwersytecie Śląskim, zarządzania finansami przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zarządzania projektem  funduszy europejskich, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Szkoły Controllingu w Katowicach i Zarządzania Innowacjami w Warszawie.

Od 2001 r. Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, od 2000 r. Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, aktualnie również Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy (MAO) ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/024 „Gospodarka Ściekowa w Tychach” – projektu o wartości 141 mln euro oraz w latach 2010-2014 Doradca Prezydenta Miasta Tychy w zakresie infrastruktury drogowej, w tym modernizacji tyskiego odcinka drogi krajowej DK1.

Przygotował i przeprowadził modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach doprowadzając ją do najbardziej efektywnej pod względem energetycznym oczyszczalni w Europie. Zrealizował budowę parku wodnego w Tychach zasilanego całkowicie energią elektryczną i cieplną z biogazu wytwarzanego w oczyszczalni. Kierował inwestycjami komunalnymi o wartości ponad 1 mld zł.

Czynny uczestnik zespołów doradczych i eksperckich, członek zespołu realizującego projekt Foresight dla Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, przez 12 lat członek Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Rady Gospodarki Wodnej przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Od 2014r. ekspert grupy roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) powołany przez Ministerstwo Rozwoju. Członek Rady ds. Elektromobilności przy Marszałku Województwa Śląskiego, Rady Społecznej Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej oraz Wiceprzewodniczący Rady Społecznej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rzecznik patentowy i autor kilku patentów.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym Złotej Odznaki  Ministra Środowiska i Złotej Odznaki Ministra Gospodarki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz rozwoju gospodarki wodnej, jako osoba szczególnie zasłużona dla ochrony środowiska w kraju oraz medalem „Za Długoletnią Służbę”. Odznaczony Złotą Odznaką za zasługi dla województwa śląskiego. Uhonorowany, jako Lider Spółki, główną, prestiżową nagrodą Komisji Europejskiej EMAS Awards 2015, zwaną Środowiskowym Oskarem.

 

Wybrane publikacje w czasopismach branżowych i opracowaniach:

 • Gieleciak Z. 2017. Doświadczenia z realizacji zrównoważonych zamówień publicznych w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 • Gieleciak Z. 2017. Jedna oczyszczalnia dwie bioelektrociepłownie. Kierunek Wod-Kan (1).
 • Gieleciak Z. 2016. Eko-innowacyjne technologie w gospodarce kanalizacyjnej jako fundament inteligentnej tkanki miejskiej na przykładzie Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Gaz, Woda i Technika Sanitarna (11).
 • Gieleciak Z. 2016. Samowystarczalność energetyczna jako nowy paradygmat rozwoju oczyszczalni ścieków na przykładzie Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Wodociągi-Kanalizacja (11).
 • Gieleciak Z. 2016. Efektywność energetyczna jako fundament inteligentnej oczyszczalni ścieków na przykładzie działalności Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. Instal (4).

 

Wybrane wystąpienia konferencyjne:

 • Samorząd gospodarczy jako element rozwoju przedsiębiorczości. Si SILESIA IV – Międzynarodowe Forum Gospodarcze. Tychy, 21.06.2017.
 • Zrównoważony rozwój miasta jako podstawa do budowy smart city na przykładzie spółek komunalnych miasta Tychy. Si SILESIA IV – Międzynarodowe Forum Gospodarcze. Tychy, 21.06.2017.
 • Cyfrowa transformacja przemysłu. Konferencja „Przemysł Przyszłości”. Tychy, 22.09.2017.
 • Synergia działania Wodnego Parku Tychy i oczyszczalni ścieków Tychy-Urbanowice przykładem zrównoważonego rozwoju miasta i podstawą do budowy smart city. Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tychy, 16.10.2017.
 • Recykling ścieków oczyszczonych jako przykład racjonalnego gospodarowania wodą. Konferencja „Perspektywy i wyzwania gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego”. Katowice, 28.11.2017.
 • Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych na przykładzie działalności Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. Konferencja „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Czeladź, 9-10.03.2016.
 • Efektywność energetyczna jako fundament inteligentnej oczyszczalni ścieków na przykładzie działalności Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacyjność w wodociągach i kanalizacji”. Warszawa, 21-22.04.2016.
 • Eko-innowacyjna Oczyszczalnia Ścieków na przykładzie Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. Międzynarodowy Kongres Envicon Water. Warszawa, 10-11.05.2016.
 • Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków na przykładzie działalności Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. Sympozjum dyskusyjne „ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH I ODPADÓW”. Tychy, 23.05.2016.
 • Wykorzystanie potencjału energetycznego biomasy z oczyszczalnia ścieków na przykładzie działalności Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. Posiedzenie Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 7.06.2016.
 • Eko-innowacyjna oczyszczalnia ścieków jako źródło energii dla inteligentnej tkanki miejskiej. Konferencja „Metan jako paliwowe multi-źródło w transporcie i gospodarce komunalnej. Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych”. 9-10.06.2016.
 • Samowystarczalność energetyczna jako nowy paradygmat rozwoju oczyszczalni ścieków na przykładzie Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.. X Jubileuszowa konferencja „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”. Gdańsk, 20-22.09.2016.
 • Eko-innowacyjne technologie w gospodarce kanalizacyjnej jako fundament inteligentnej tkanki miejskiej na przykładzie Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacyjne technologie w oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów”. Warszawa, 14.10.2016.
 • Efektywność energetyczna jako fundament inteligentnej oczyszczalni ścieków na przykładzie Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.. Konferencja „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wod-kan”. Wrocław, 25-26.10.2016.
 • Doświadczenia Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach w zakresie energetycznego wykorzystania biogazu. Ogólnopolska II Ekologiczna Konferencja Naukowa „Odnawialne Źródła Energii – Innowacyjna Teraźniejszość. Praktyczne wykorzystanie OZE”. Bieruń, 09.06.2015.
 • Biznes dla bioróżnorodności – EMAS jako narzędzie zrównoważonego rozwoju na przykładzie RCGW S.A. Konferencja zamykająca projekt LIFE 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna “Poznaj swoją naturę”. Warszawa, 24.09.2015.
 • Energetyczne wykorzystanie biogazu. Doświadczenia Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna organizowana przez „AQUA S.A. Szczyrk, 14.10.2015.
 • Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych na przykładzie działalności Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. Konferencja „Gospodarka odpadami. Przetwarzanie. Recykling”. Katowice, 22.10.2015.
 • Synergia klientów biznesowych i wytwórców energii dla bezpieczeństwa sieci i dostaw. Konferencja Energetyczna 2015 organizowana przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach  w partnerstwie z: ENEA, TAURON Polska Energia, ENERGO UTECH, EC Będzin. Tychy, 23.10.2015.
 • Zamówienia publiczne jako narzędzie do wdrażania eko-innowacyjnych rozwiązań w sektorze wodno-ściekowym na przykładzie działalności Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. „Zielone zamówienia publiczne” – IX konferencja organizowana przez Urząd Zamówień Publicznych. Warszawa, 03.12.2015.
 • Dobre praktyki realizacji inwestycji ściekowych na przykładzie Gminy Tychy. Konferencja „Prawne aspekty gospodarki wodnej  w Polsce”. Katowice, 09.12.2015.