Aktualności

Konferencja pt. „Jak skutecznie podnieść poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w gminach?”

27.09.2022

W dniu 27 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Tychach odbywa się konferencja pt. „Jak skutecznie podnieść poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w gminach?”. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów z terenu województwa śląskiego.
Wśród zaproszonych prelegentów byli przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Instalacji Komunalnych, a także Urzędu Miasta w Chorzowie, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie gospodarki odpadami.
-Dziś każdy samorząd boryka się z problemami związanymi z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa z 1996r. duża zmiana 17.XII.2020) z uwagi na coraz wyższe koszty zagospodarowania odpadów, brak akceptacji części mieszkańców dla proponowanych przez gminy rozwiązań dotyczących np. budowy spalarni, próby „ucieczki” mieszkańców z systemu - mówiła otwierając konferencję Hanna Skoczylas, zastępczyni prezydenta miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju.
Ustawa o utrzymaniu i porządku w gminach dość jasno i rygorystycznie precyzuje obowiązki gmin związane z zagospodarowywaniem odpadów i wskazuje poziomy recyklingu konieczne do osiągnięcia.
- Samorządy są odpowiedzialne za organizacje tego systemu, jego kontrolę i osiąganie poziomu recyklingu. Przejęły cały ciężar wynikający z zapisów ustawy i całe niezadowolenie mieszkańców, których oczekiwania są coraz większe wprost proporcjonalne do akceptacji stawek które muszą płacić za zagospodarowywanie odpadów - podkreśliła Hanna Skoczylas. - Z uwagi na sytuację na rynku paliw i cen energii będziemy mieć prawdopodobnie do czynienia z sytuacją spadku ilości odbieranych niektórych frakcji odpadów (szczególnie plastiku, kartonów i drewnianych elementów poremontowych), co wpłynie na obniżenie strumienia odpadów selektywnie zbieranych i tym samym na brak możliwości osiągnięcia ustawowych poziomów recyklingu i odzysku odpadów. Liczę, że dzisiejsze spotkanie i głosy poszczególnych gmin na temat sposobu radzenia sobie z realizacją ustawy będą podpowiedzią i wskazaniem możliwych działań - powiedziała zastępczyni prezydenta Tychów Hanna Skoczylas.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprezentował dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim, na podstawie sprawozdań gmin z województwa śląskiego za 2021 rok. Jak wynikało z przedstawionych danych już 2021 roku część tych gmin nie osiągnęła wymaganych prawem poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców.

Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazał na rozwiązania prawne, które mają zastosowanie w przypadku nieosiągnięcia przez gminy poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Wszczynane przez Inspektorat wobec tych gmin postępowania będą kończyły się naliczeniem administracyjnych kar pieniężnych. Wymagane do osiągnięcia przez gminy poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu za 2022 rok wynoszą 25 % z całości odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców. W kolejnych latach poziomy te rosną lawinowo do 35% w 2023 roku oraz 45% w 2024 roku.

Przedstawiciele samorządów obecni na konferencji wskazywali na sposoby radzenia sobie z coraz wyższymi poziomami poprzez rozbudowę PSZOK-ów, prowadzenie edukacji czy też działania kontrolne. Wśród licznych głosów uczestników konferencji najbardziej zauważalne były te mówiące o niewystarczającej segregacji odpadów przez mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej. Wskazywane zostały również inne problemy takie jak częste zmiany prawne w zakresie gospodarki odpadami, brak wystarczającej infrastruktury recyklingowej oraz dużą zależność możliwości przekazywania odpadów surowcowych od sytuacji na rynku przetwarzania odpadów.

Przedstawiciele tyskiej spółki MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o. wskazywali na duży potencjał w zakresie przetwarzania odpadów biodegradowalnych, z których powstają pełnowartościowe produkty w postaci kompostu, ale także energia elektryczna i ciepło wykorzystywana na potrzeby własne zakładu.

Padły także głosy o konieczności zmian prawnych ułatwiających potencjalne inwestycje wspomagające recykling odpadów. Wskazywano również, na stosowane pilotażowo w kilku gminach w Polsce rozwiązania mające poprawić selektywną zbiórkę szczególnie w zabudowie wielorodzinnej np. z zastosowaniem tzw. „inteligentnych pojemników”. Systemy te zdaniem części uczestników konferencji, którzy analizowali te rozwiązania są kosztowne i nie przyczynią się do podniesienia koniecznych do osiągnięcia poziomów recyklingu. Innym rozwiązaniem wskazywanym przez uczestników konferencji jest budowa sieci miniPSZOK-ów, do których mieszkańcy szczególnie w zabudowie wielorodzinnej przynosiliby odpady z podziałem na trzy grupy: kuchenne (głównie resztki jedzenia), sanitarne i pozostałe. Finalnej segregacji dokonywaliby pracownicy miniPSZOK-ów.

Możliwości osiągania poziomów recyklingu poszukiwać należy praktycznie w każdym strumieniu. Gospodarka odpadami komunalnymi to swoistego rodzaju system naczyń połączonych. Każdy element tego systemu musi ze sobą współgrać. Począwszy od gminy – organizatora systemu poprzez instalacje, do których trafiają odpadu komunalne od mieszkańców, aż do źródła czyli mieszkańca. Aby móc powiedzieć, że system działa prawidłowo każdy z mieszkańców musi stosować się do ustalonych w regulaminie reguł. Za ewentualne nieosiąganie poziomów odpowiadamy wszyscy i solidarnie poniesiemy konsekwencje w postaci opłat za gospodarowanie odpadów. W związku ze zmianami w prawie i gwałtownym przyrostem koniecznych do osiągnięcia przez gminy poziomów kary już w najbliższych latach mogą być milionowe.

Relacja na stronie UM Tychy:
https://umtychy.pl/artykul/7877/konferencja-w-tychach?fbclid=IwAR3W0RhWuK0N6TJR4YngZ03_dKZyKvieRa8wKLPRE3MiM_sPOUJOg1dFfgc

fot. Piotr Podsiadły