Wywóz odpadów

Zajmujemy znaczącą pozycję na rynku usług komunalnych. Nasza dewiza to rzetelność, solidność i dbałość o czyste środowisko, co zaowocowało długoletnią współpracą z wieloma podmiotami gospodarczymi, osiedlami mieszkaniowymi, zakładami budżetowymi oraz klientami indywidualnymi. Obecnie Master obsługuje ponad 300 zakładów i instytucji oraz zasoby mieszkaniowe - 25 tys.mieszkańców. Spółka świadczy usługi wywozu odpadów komunalnych, gruzu budowlanego, odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych. Pragniemy zaoferować Państwu usługę wywozu odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów.

Wywóz odpadów

REGULAMIN WYWOZU ODPADÓW NA ZLECENIE - 21.01.2021

Regulamin usług zamiatania mechanicznego na zlecenie

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2020 roku uruchomiona została usługa elektronicznego przesyłania faktur.
W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania faktur drogą elektroniczną, prosimy o podpisanie stosownego oświadczenia zamieszczonego poniżej i przesłanie w formie pisemnej na adres:
MASTER – ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy
lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: faktury@master.tychy.pl
Plik do pobrania:
OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR przesyłanych drogą elektroniczną

Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług, optymalne terminy realizacji, rynkową cenę oraz profesjonalną obsługę. Odbiór surowców wykonujemy własnym transportem na podstawie stosownych licencji i zezwoleń.

Spółka posiada nowoczesne, specjalistyczne jednostki transportowe do wywozu odpadów komunalnych, min:

  • pierwszy w Polsce samochód specjalistyczny wyposażony w urządzenie do ważenia pojemników oraz w urządzenie do mycia.

  • samochód specjalistyczny do kompleksowego odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach: 110, 120, 240, 360, 550, 1100, KP 7

Wywóz odpadów wspomagany jest przez systemem monitorowania pojazdów xTrack oparty na satelitarnym systemie lokalizacji GPS. Zapewniamy swoim Klientom kompleksowość świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami w tym wywozu i unieszkodliwiania oraz obrotu surowcami wtórnymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o, ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: - mail.: iodo@master.tychy.pl, telefon: +48 (32) 70 70 138,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące zamówienie,
5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych osobowych prawa: dostępu do treści danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6)ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych znajduje się pod linkiem: https://master.tychy.pl/rodo-i362.pl.html

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.