Zlecenie

ZAMÓWIENIE KONTENERA:
Tel. (32) 70 70 107
Tel. (32) 70 70 106 - 108

Regulamin wywozu odpadów - na zlecenie

JEDNORAZOWE ZAMÓWIENIE KONTENERA:
W celu zamówienia kontenera prosimy o wypełnienie formularza on-line. Pola oznaczona gwiazdkami są obowiązkowe, niepoprawne dane lub ich brak uniemożliwią wysłanie formularza.

Formularz


KOSZT ZAMÓWIENIA KONTENERA (GRUZ, WIELKOGABARYTY)

ZAMÓWIENIE

CENA NETTO

KONTENER 4 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 7 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 23 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

400,00 zł - w granicach miasta TYCHY
500,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 10 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 30 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

400,00 zł - w granicach miasta TYCHY
500,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

SUROWIEC

zgodnie z cennikiem uzależnionym od ilości odpadów - decyduje waga zakładu.

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 04.01.2017r.:

CENNIK 2017

Uprzejmie informujemy, iż udział kosztów rekultywacji składowiska w 1 Mg odpadów przyjętych do składowania wynosi 5,30 zł

ROZLICZENIE - faktura zostanie przesłana na adres wskazany na zamówieniu.

DZIERŻAWA KONTENERA:

W związku z deklaracjami składanymi w UM Tychy zamówienia na dzierżawę pojemnika oraz segregację prosimy kierować na adres: dzierzawa@master.tychy.pl

KOSZT DZIERŻAWY:

POJEMNIK/ KONTENER/ WOREK

CENA NETTO

POJEMNIK 120 L

4,00 zł

POJEMNIK 240 L

5,00 zł

POJEMNIK 1100 L

25,00 zł

KONTENER KP7

100,00 zł

USŁUGA ODPŁATNEGO ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH LUB BIODEGRADOWALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (WORKI WE WŁASNYM ZAKRESIE, MAX POJ. WORKA – 120 l.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontener@master.tychy.pl

12,00 zł /worek

W celu nieodpłatnego pobrania dodatkowych worków na odpady segregowane i trawę należy udać się do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Budowlanych 67. Worki przysługują tylko mieszkańcom Tychów (nieruchomości zamieszkałe).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o, ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: - mail.: iodo@master.tychy.pl, telefon: +48 (32) 70 70 138,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące zamówienie,
5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych osobowych prawa: dostępu do treści danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6)ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych znajduje się pod linkiem: https://master.tychy.pl/rodo-i362.pl.html

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.