Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOT. DOSTARCZANIA ODPADÓW

28.02.2022

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOT. DOSTARCZANIA ODPADÓW
(miejsce dostarczania – PSZOK)

Z uwagi na bezpieczeństwo oraz kwestie organizacyjno – prawne, informujemy, iż od dn. 01.03.2022 r. zakład MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. zlokalizowany przy ul. Lokalnej 11 w Tychach, nie przyjmuje odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych.
Miejscem przeznaczonym na odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych, które posiadają złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-i przyjmujące odpady zgodnie z obowiązującym Regulaminem PSZOK.

Jednocześnie informujemy, iż wszelkie odpady „problematyczne” np. papa, płyty azbestowe, materiały izolacyjne (styropian, wełna mineralna itp.), opakowania po nawozach lub inne odpady pochodzące z rolnictwa mieszkańcy są zobowiązani do zagospodarowania we własnym zakresie tj. poprzez przekazanie odpadów bezpośrednio do specjalistycznych podmiotów posiadających możliwości prawne i techniczne do zagospodarowania odpadów.
Ponadto informujemy, iż zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie prac remontowo-budowlanych prowadzonych na terenie Państwa nieruchomości w zabudowie zamieszkałej jednorodzinnej lub lokalu mieszkalnym, przez firmy budowlano-remontowe, leży w obowiązku podmiotu, który prace przeprowadził i nie podlegają nieodpłatnemu przekazaniu do PSZOK.

LOKALIZACJE PSZOK:
https://www.master.tychy.pl/lokalizacja-pszok-i82.pl.html

Dane kontaktowe