Aktualności

Zamiast kilku worków – cały pakiet - zmiany w odbiorze odpadów w Tychach - dodatkowe worki - BEZPŁATNE

14.01.2019

Szanowni mieszkańcy,

1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady wyposażania nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tworzyw sztucznych i metali, papieru, szkła i odpadów ulegających biodegradacji).

W związku z tym od poniedziałku, tj. 14.01.2019 r. firmy wywozowe dostarczać będą Państwu roczny przydział worków, w który gmina zobowiązana jest Państwa wyposażyć w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowe worki (w razie potrzeby) będzie można odebrać bezpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK (ul. Serdeczna), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Pakiety na rok 2020 zostaną dostarczone w grudniu 2019 r.

Pakiety będą dostarczane mieszkańcom przez cały tydzień łącznie z sobotami, od godz. 6:00 - przez cały dzień do późnych godzin wieczornych i pozostawiane za pokwitowaniem odbioru. W razie nieobecności – firma zostawi informację, by po odbiór zgłosić się do PSZOK - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na ul. Serdeczną w Tychach, w godzinach od 8.00 do 20.00.

LOKALIZACJA PSZOK:
https://www.master.tychy.pl/lokalizacja-pszok-i82.pl.html

Zarząd MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o.

Informacja dot. odbioru dodatkowych worków (darmowych) została zamieszczona również na stronie www.tychy.pl:
https://www.tychy.pl/2019/01/14/dodatkowe-worki-za-darmo/