Przetargi

Zrealizowane


24.06.2011
Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów komunalnych w Tychach

dokumenty do pobrania...

"Budowę Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów komunalnych w Tychach".

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – IDW

Załaczniki :

Zał. Nr 1 Zał. Nr 1a – wykaz cen Zał. nr 2 – oświadczenie warunki Zał. Nr 2a – oświadczenie – wykluczenie Zał. Nr 3 – wzór umowy Zał. Nr 4 – wykaz osób Zał. Nr 4a - oświadczenie uprawnienia Zał. Nr 4b – oświadczenie podmiot trzeci Zał. Nr 5 – wykaz robót Zał. Nr 5a – oświadczenie podmiot trzeci – 2 Zał. Nr 6 – oświadczenie o przeciętnym zatrudnieniu Zał. Nr 7 – opis techniczno technologiczny

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – PFU

Załączniki:

Zał. Nr 1
Zał. Nr 2
Zał. Nr 3
Zał. Nr 4
Zał. Nr 5
Zał. Nr 6
Zał. Nr 7
Zał. Nr 8
Zał. Nr 9
Zał. Nr 10
Zał. Nr 11
Zał. Nr 12
Zał. Nr 13a
Zał. Nr 13b
Zał. Nr 13c
Zał. Nr 14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Pisma i odpowiedzi: Odpowiedzi na pytania z dnia 30 czerwca 2011 r.

Pismo w sprawie odwołania z dnia 05 lipca 2011 r.
Na podstawie art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, iż w dniu 04 lipca wpłynęło odwołanie (w załączeniu) Firmy
Mostostal Warszawa S.A.
ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa.
Jednocześnie wzywamy do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Odwołanie z dnia 04 lipca 2011r

Odpowiedzi na pytania z dnia 06 lipca 2011 r. Odpowiedzi na pytania z dnia 07 lipca 2011 r. Załączniki do IDW w wersji edytowalnej Odpowiedzi na pytania z dnia 11 lipca 2011 r. – część I Odpowiedzi na pytania z dnia 11 lipca 2011 r. – część II – Zmiana SIWZ oraz zmiana warunków udziału w postępowaniu. Odpowiedzi na pytania z dnia 12 lipca 2011 r Zmiany do umowy z dnia 12 lipca 2011 r. Umowa po zmianach z dnia 12 lipca 2011 r. Wycofanie – odwołania

Zniesienie terminu rozprawy z dnia 13 lipca 2011 r. - w związku z wycofaniem odwołania Ogłoszenie o zmianach wraz z informacją o przesunięciu terminu składania ofert z dnia 14 lipca 2011 r. Zmiana warunków udziału w postępowaniu wraz z odpowiedziami ( 20 lipca 2011r ) na pytania oraz zmiana terminu składania ofert Zmiana Specyfikacji z dnia 20 lipca 2011 r. Odpowiedzi na pytania z dnia 20 lipca 2011 r. - II część

Schematy i dane istniejącej stacji TRAFO:

Schemat nr 1
Schemat nr 2
Schemat nr 3
Schemat nr 4
Schemat nr 5

Prawidłowy plik ogłoszenia z pozycji nr 13. (prawidłowy wydruk - tożsamy z ogłoszeniem) Odpowiedzi na pytania z dnia 22 lipca 2011 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23 lipca 2011 r. - zamieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Odpowiedzi na pytania z dnia 26 lipca 2011 r. Zmiana terminu składania ofert wraz z informacją dotyczącą wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Umowa po poprawkach z dnia 26 lipca 2011 r. Zmiana zapisów w treści SIWZ cz. II – PFU z dnia 27 lipca 2011 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28 lipca 2011 r. – zamieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Zmiana przedmiotu zamówienia oraz zmiana terminu składania ofert z dnia 22 sierpnia 2011 r. Ogłoszenie o zmianie terminu z dnia 25 sierpnia 2011 r. Odrzucenie ofert oraz unieważnienie postępowania z dnia 02 września 2011 r. Wezwanie do przyłączenia się do odwołania z dnia 09 września 2011 r. Załącznik do pisma – odwołanie Informacja o unieważnieniu decyzji unieważnienia postępowania oraz decyzja o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty firmy Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 06 października 2011r.


28.10.2011
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


28.10.2011
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


31.10.2011
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


27.10.2011
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


06.07.2011
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...

"Dostawę pojemników o pojemności 1100 litrów, 240 litrów, 120 litrów – plastikowych oraz pojemników na odpady segregowane".

Pojemniki oświadczenie Pojemniki oferta Pojemniki specyfikacja Odpowiedzi na pytania z dnia 07 lipca 2011

Rozstrzygniecie przetargu - Wybór Wykonawcy z dnia 14 lipca 2011


28.05.2011
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...

"Obsługa prawna Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej Master Sp. z o.o. w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Dostosowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gmin wspólników do obowiązujących przepisów przez budowę Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach".

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 ośw art 22

Załącznik nr 2 - wykaz usług Załącznik 2 a oświadczenie usługi Załącznik nr 3 - wykaz osób Załącznik nr 4 oświadczenie wykluczenie Załącznik Nr 5 formularz oferty

Wybór Wykonawcy z dnia 08 czerwca 2011 r.


15.03.2011
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


28.03.2011
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

dokumenty do pobrania...


09.03.2011
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:

dokumenty do pobrania...

"Dostawę pojemników o pojemności 1100 litrów, 240 litrów oraz 120 litrów - plastikowych oraz pojemników na odpady segregowane".

Załącznik nr1 Załącznik nr 2 Pojemniki specyfikacja Wybór Wykonawcy z dnia 18 marca 2011 r.


11.01.2011
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:

dokumenty do pobrania...


26.01.2011
Zapraszamy do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:

dokumenty do pobrania...

Archiwum

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010